Statut

Preuzmite dokumente: 

Statut Stranke slobode i pravde, ćirilica

Statut Stranke slobode i pravde, latinica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut Stranke slobode i pravde možete pročitati u nastavku ili preuzmite kao dokument.

STRANKA SLOBODE I PRAVDE
Skupština
Broj: 67/22
Datum: 18.06.2022.
Beograd


Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. i člana 54. stav 6. Statuta, Skupština Stranke slobode i pravde, na III sednici održanoj dana 18.06.2022., donela je

 

O D L U K U
O DONOŠENjU NOVOG STATUTA
STRANKE SLOBODE I PRAVDE

 

 1. Skupština donosi novi Statut Stranke slobode i pravde.
 2. Skupština utvrđuje naročito opravdane razloge za stupanje Statuta na snagu danom objavljivanja.
 3. Skupština ovlašćuje Predsedništvo da može izmeniti tekst Statuta u meri u kojoj je to neophodno za sprovođenje postupka registracije akta u postupku pred Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.
 4. Statut Stranke nalazi se u Prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

 

O b r a z l o ž e nj e

Dana 18.06.2022. godine Predsedništvo Stranke uputilo je Skupštini Predlog Statuta, nakon prethodno sprovedenog dela revizionog postupka koji je u nadležnosti Predsedništva na osnovu člana 54. Statuta.

Nakon sprovedene rasprave, ceneći predlloženi tekst Statuta u okviru postupka propisanog za njegovo donošenje, a posebno ceneći naročito opravdane razloge za stupanje Statuta na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja, Skupština je donela odluku o usvajanju novog Statuta i utvrdila da postoje naročito opravdani razlozi za njegovog stupanje na snagu danom objavljivanja.

Naročito opravdani razlozi, u smislu čl. 196. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz potrebe hitne i nedoložene promene osnovnih programskih ciljeva u odnosu na punopravno članstvo Republike Srbije u Evropskoj Uniji i odgovoran odnos prema Kosovu i Metohiji u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, u skladu sa aktuelnom političkom situacijom u zemlji i svetu, kao i iz potrebe da se u cilju unapređenja stranačke organizacije bez odlaganja otpočne sa primenom novog unutarstranačkog sistema koji podrazumeva novu ulogu i nova ovlašćenja organa Stranke slobode i pravde.

Skupština Stranke ovlastila je Predsedništvo da može naknadno donositi odluke o izmeni odnosno usklađivanju teksta novog Statuta, u meri u kojoj je to neophodno da bi se Statut registrovao u postupku pred Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o političkim strankama.

 

PREDSEDAVAJUĆA

_______________________

Mila Popović

 

P R I L O G

Na osnovu člana 14. Zakona o političkim strankama („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009-155 i 61/2015-54 – odluka US) i člana 23. stav 1. tačka 1. Statuta Stranke slobode i pravde,

Skupština Stranke slobode i pravde, na sednici održanoj 18. juna 2022. godine, donela je

 

S T A T U T
STRANKE SLOBODE I PRAVDE

Glava I

OSNOVNE ODREDBE

 

1. Predmet Statuta

Član 1.

Statutom Stranke slobode i pravde (u daljem tekstu: Stranka) uređuju se osnovni politički ciljevi, stupanje u članstvo, prava i dužnosti članova, disciplinska odgovornost i prestanak članstva, unutrašnja organizacija, nadležnosti, izbor i opoziv organa, osnovi teritorijalne organizacije, finansijsko poslovanje, imovina, kao i druga pitanja od značaja za rad i delovanje Stranke.

2. Naziv i sedište

Član 2.

Stranka ravnopravno koristi svoj puni i skraćeni naziv. Puni naziv Stranke je: Stranka slobode i pravde. Skraćeni naziv Stranke je: SSP.

Član 3.

Sedište Stranke je u Beogradu.

 

3. Pečat

Član 4.

Pečat Stranke je okruglog oblika promera 32 milimetra. U središtu pečata se nalazi skraćeni naziv »SSP«, a po obodu puni naziv Stranke, ispisani ćiriličkim pismom.

4. Simboli vizuelnog identiteta

Član 5.

Simboli vizuelnog identiteta Stranke su znak i zastava.

Znak Stranke je stilizovana crvena ruža kružnog oblika, koju čini sedam kružnih odsečaka crvene boje različitih veličina, u geometrijskom obliku lunule, postavljenih tako da u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu spiralno rotiraju ka središtu znaka u gornjem desnom predelu zamišljene kružnice, čiju jednu polovinu obrubljuje spoljna ivica najveće lunule, a unutrašnjost iscrtavaju lunule koncentrično poređane od najveće ka najmanjoj, koja se nalazi u središtu znaka.

Zastava Stranke je pravougaonik plave boje sa znakom opisanim u stavu 2. ovog člana i natpisom na desnoj strani „Stranka slobode i pravde“, ispisan ćiriličkim pismom kapitalnim slovima bele boje, u tri reda čija ukupna visina odgovara visini znaka Stranke.

5. Osnovni programski ciljevi

Član 6.

Programski ciljevi Stranke su:

 1. država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima;
 2. sprovođenje politike ekonomskog patriotizma, u skladu sa ekonomskim ciljevima definisanim Programom Stranke;
 3. reforma obrazovanja, uspostavljanje obaveznog srednjeg obrazovanja, unapređenje nauke, istraživanja i inovacione delatnosti;
 4. nezavisno pravosuđe i borba protiv kriminala i korupcije;
 5. zdravstvo dostupno svima;
 6. borba za prava radnika, unapređenje socijalne zaštite, standarda i prava penzionera, lica sa poteškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom i pripadnika svih osetljivih grupa;
 7. razvoj ekološke svesti, zaštita životne sredine i održivi razvoj;
 8. jačanje kulture i slobode medija;
 9. sport dostupan svima;
 10. depolitizacija javnog sektora;
 11. jačanje pozicije Srbije u regionu i svetu;
 12. punopravno članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji;
 13. odgovoran odnos prema Kosovu i Metohiji u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija;
 14. odgovoran odnos prema Vojvodini, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine;
 15. funkcionalna decentralizacija i izmena izbornog sistema;
 16. izgradnja socijalno orijentisane države koja stavlja potrebe čoveka ispred potreba tržišta.

Član 7.

Stranka u ostvarivanju svojih programskih ciljeva aktivno učestvuje u demokratskom oblikovanju političke volje građana, što se naročito postiže formulisanjem i javnim zastupanjem odgovorne državne politike, zauzimanjem političkih stavova o bitnim pitanjima javnog života, učešćem na izborima, insistiranjem na ustavnosti i zakonitosti rada državnih organa i nosilaca javnih funkcija, političkom borbom protiv zloupotrebe vlasti, kao i drugim zakonom dopuštenim sredstvima kojima se promovišu proklamovani ciljevi.

Stranka na osnovu sporazuma sarađuje sa organizacijama koje prihvataju i zastupaju programske ciljeve Stranke.

Odluku o zaključenju sporazuma iz stava 2. ovog člana donosi Uže predsedništvo, a potvrđuje je Predsedništvo na prvoj narednoj sednici.

6. Zastupanje

Član 8.

Stranku zastupa i predstavlja predsednik Stranke.

Predsednik Stranke može drugom licu, organu ili članu organa Stranke dati posebno ovlašćenje za zastupanje Stranke radi preduzimanja određene radnje ili pravnog posla, određene vrste radnji ili pravnih poslova, odnosno svih radnji potrebnih da se sprovede sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organom.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana ne može se preneti na drugoga, osim ako je drugačije određeno samim ovlašćenjem.

Davalac ovlašćenja za zastupanje određuje obim ovlašćenja i njegovo vremensko trajanje.

Član 9.

Predsednik zastupa Stranku neograničeno.

Lice iz člana 8. stav 2. ovog statuta zastupa Stranku u granicama datog ovlašćenja.

Ukoliko je ovlašćeno više lica, organa ili članova organa Stranke, svako od njih ima pravo da samostalno preduzme radnju ili pravni posao, osim ako je drugačije predviđeno samim ovlašćenjem.

Član 10.

Predsednik može da opozove, a ovlašćeno lice može da otkaže ovlašćenje u svakom trenutku, bez navođenja razloga.

Ovlašćenje za zastupanje koje je dato članu Stranke prestaje prestankom članstva.

7. Javnost rada

Član 11.

Aktivnosti Stranke su javne i ostvaruju se učestvovanjem na javnim skupovima i tribinama, aktivnostima na zvaničnim internet prezentacijama i društvenim mrežama, saradnjom sa medijima, saopštavanjem informacija putem pisanih saopštenja i konferencija za novinare, pisanjem proglasa i periodičnih posebnih publikacija, kao i drugim sredstvima koja podrazumevaju uspostavljanje komunikacije sa građanima.

Član 12.

Javnost rada u odnosu na članstvo Stranke ostvaruje se i pravom člana da bude blagovremeno informisan o svim važnim odlukama organa Stranke, kao i da od organa dobije odgovor na pismeno postavljeno pitanje.

Član Stranke ima pravo da od predstavnika organa Stranke dobije usmeni odgovor na pitanje koje je usmeno postavio na sednici organa.

 

Glava II

ČLANSTVO

1. Uslovi i postupak učlanjenja

Član 13.

Članom Stranke može postati, pod jednakim uslovima propisanim ovim statutom i Pravilnikom o članstvu, svaki poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji je navršio 18 godina života i prihvata Program i Statut Stranke, a inicirao je postupak učlanjenja svojeručnim potpisivanjem i podnošenjem pristupnice nadležnom stranačkom organu, koji je doneo odluku o prijemu u članstvo.

Članom Stranke može postati samo lice čija je volja za stupanje u članstvo u trenutku pokretanja postupka učlanjenja bila ozbiljna, slobodna i stvarna.

Nespojivo je istovremeno članstvo u Stranci slobode i pravde i drugoj političkoj stranci ili političkoj organizaciji.

Lice čija je funkcija nespojiva sa članstvom u političkoj stranci, na osnovu zakona kojim se uređuju političke stranke i drugih zakona koji sadrže takve zabrane, ne može biti član Stranke.

Član 14.

Postupak učlanjenja pokreće se pred odborom teritorijalne organizacije koji je neposredno nadležan za područje na kome kandidat za člana ima prebivalište odnosno boravište.

Izuzetno, pristupnica se može podneti direktno Izvršnom odboru Stranke, a posebno ako u opštini ili gradu ne postoji formiran odbor.

Mesni odbor kome je podneta pristupnica dužan je da u roku od 15 dana istu dostavi opštinskom odboru radi odlučivanja o prijemu u članstvo.

Inicijativni odbor kome je dostavljena pristupnica istu bez odlaganja prosleđuje Izvršnom odboru Stranke radi odlučivanja o prijemu u članstvo.

Član 15.

Pristupnica se može dostaviti i u elektronskoj formi na službenu adresu elektronske pošte ili popunjavanjem formulara na veb prezentaciji Stranke.

Pristupnice podnete elektronskim putem bez odlaganja se dostavljaju organu nadležnom za odlučivanje o prijemu u članstvo.

Stranka vodi evidenciju o svojim članovima u pisanom i elektronskom obliku kao jedinstvenu centralnu bazu podataka.

Član 16.

Kandidat za člana stiče svojstvo člana Stranke trenutkom donošenja odluke o prijemu u članstvo.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi:

1) opštinski odbor, za kandidate koji su podneli pristupnice mesnom odnosno opštinskom odboru;

2) Izvršni odbor, za kandidate koji su podneli pristupnice Izvršnom odboru ili inicijativnom odboru.

U slučajevima kada je to posebno opravdano Izvršni odbor može odlučiti o prijemu u članstvo umesto opštinskog odbora, odnosno ukinuti odluku odbora kojom je odlučeno o prijemu u članstvo.

Organ u čiju nadležnost spada odlučivanje o prijemu u članstvo dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema pristupnice odlukom potvrdi ili odbije prijem u članstvo.

Ako nadležni organ ne odluči u roku iz stava 4. ovog člana smatra se da je članstvo potvrđeno.

Član 17.

Na odluku o odbijanju učlanjenja kandidat za člana ima pravo da izjavi žalbu Izvršnom odboru Stranke u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljena odluka, u skladu sa ovim statutom i Pravilnikom o članstvu.

2. Posebni načini učlanjenja

Član 18.

Postupak kolektivnog učlanjenja pokreće organizacija koja pristupa Stranci slobode i pravde, dostavljanjem odluke nadležnog organa o nameri pristupanja Stranci.

Odluku o prihvatanju kolektivnog učlanjenja donosi Predsedništvo.

Članovi organizacije čije je kolektivno učlanjenje prihvaćeno stiču status člana Stranke trenutkom dostavljanja pristupnice nadležnom organu.

Član 19.

Status počasnog člana Stranke dodeljuje se pojedincu za izuzetne zasluge u borbi za slobodu i pravdu, ljudska prava, demokratiju i ideale građanskog društva kojima je Stranka privržena.

Odluku o dodeli statusa počasnog člana donosi Glavni odbor na predlog Predsedništva.

Počasno članstvo proizvodi dejstvo od trenutka davanja izjave o prihvatanju članstva.

3. Prava člana

Član 20.

Član Stranke ima pravo:

 1. da ravnopravno i aktivno učestvuje u radu Stranke, u skladu sa odredbama ovog statuta;
 2. da pokreće i predvodi inicijative;
 3. da slobodno izražava svoje mišljenje;
 4. da dobije zaštitu Stranke u slučaju ugroženosti svojih osnovnih ljudskih prava usled stranačke pripadnosti ili vršenja stranačkih aktivnosti;
 5. da izjavi žalbu protiv odluke ili radnje organa Stranke, ako žalba nije isključena ovim statutom;
 6. da ostvaruje druga prava predviđena ovim statutom, drugim opštim aktima i pojedinačnim odlukama organa Stranke.

Član ne može disciplinski da odgovara za izneto mišljenje ili glasanje na sednici organa Stranke.

Član 21.

Član stiče pravo da bira i bude biran u organe Stranke protekom roka od šest meseci od dana prijema u članstvo.

Izuzetno, predsednik Stranke može doneti odluku da u Glavni odbor, Predsedništvo, Uže predsedništvo, Izvršni odbor ili drugi organ bude biran i član od čijeg prijema u članstvo nije proteklo više od šest meseci, a predsednik Izvršnog odbora može doneti odluku da član bude biran u organ teritorijalne organizacije.

Član 22.

Član može da materijalno pomaže Stranku davanjem priloga u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje finansiranje političkih stranaka.

Materijalna pomoć Stranci ne pruža članu dodatna prava ni privilegije u ostvarivanju članskih prava.

Član 23.

Članovi Stranke na jednak način uživaju članska prava, u skladu sa odredbama ovog statuta.

Zabranjena je svaka diskriminacija članova po osnovu pola, roda, rase ili nacionalne, verske ili bilo koje druge vrste pripadnosti, a naročito u pogledu prava na učlanjenje i prava na aktivno učešće u radu Stranke.

Stranka aktivno donosi i primenjuje mere za podsticanje učešća u radu Stranke manje zastupljenog pola, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postizanje rodne ravnopravnosti.

Termini korišćeni u ovom statutu imaju rodno neutralno značenje i odnose se jednako i na muški i na ženski rod reči.

4. Dužnosti člana

Član 24.

Član Stranke je dužan:

 1. da poštuje Statut i Program, kao i opšte akte i pojedinačne odluke organa Stranke;
 2. da se uzdržava od ponašanja kojim se Stranci nanosi materijalna ili nematerijalna šteta;
 3. da štiti interese, radi na očuvanju i unapređuje ugled Stranke;
 4. da se uzdržava od aktivnosti u korist druge političke stranke ili političke organizacije;
 5. da poštuje druge dodatne obaveze predviđene ovim statutom i drugim opštim aktima.

Članovi organa Stranke iz člana 35. ovog statuta, kao i članovi i predsednik odbora teritorijalne organizacije dužni su i da učestvuju u izbornoj kampanji i zastupaju izborni program Stranke, da se uzdržavaju od radnji koje mogu ugroziti pravilno funkcionisanje odbora, kao i da dolaze na sastanke i aktivno učestvuju u radu organa.

Član 25.

Članovi organa Stranke iz člana 35. ovog statuta, kao i predsednik i članovi odbora teritorijalne organizacije u obavezi su da sprovode sve odluke organa Stranke i Centralnog izbornog štaba od trenutka njegovog formiranja.

Predsednik i članovi odbora teritorijalne organizacije u obavezi su i da organizuju efikasan izborni štab za lokalne, pokrajinske, parlamentarne i predsedničke izbore i promovišu i pridobijaju podršku birača za izborni program Stranke.

Članovi Stranke iz stava 1. ovog člana u obavezi su da se tokom izborne kampanje uzdržavaju od bilo kog vida aktivnosti u korist drugog političkog subjekta, što posebno uključuje radnje direktnog učešća u izbornim aktivnostima, javnog zagovaranja političkog programa, kandidovanja odnosno učešća u organima izborne administracije ili pomaganja na drugi način drugog političkog subjekta, osim ako je drugačije određeno odlukom nadležnog organa ili utvrđenom politikom Stranke.

Član 26.

Sva pitanja u vezi sa postupkom učlanjenja, kategorijama članstva, članarinama, kao i dodatnim pravima i dužnostima člana koja nisu regulisana ovim statutom uređuju se Pravilnikom o članstvu, koji donosi Glavni odbor.

4. Disciplinska odgovornost člana

Član 27.

Članu Stranke koji povredi odredbe Statuta, odnosno odredbe drugih opštih akata ili pojedinačne odluke organa Stranke, Izvršni odbor može izreći disciplinsku meru, pod uslovima i u postupku predviđenim ovim statutom.

Disciplinske mere su opomena, suspenzija članskih prava i isključenje iz članstva.

Član 28.

Izvršni odbor izriče disciplinsku meru na obrazloženi predlog odbora teritorijalne organizacije, Glavnog odbora, predsednika i potpredsednika Stranke, Užeg predsedništva, Predsedništva ili predsednika Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluku u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga.

Predsednik Stranke može izreći disciplinsku meru bez sprovođenja disciplinskog postupka, ukoliko je to neophodno radi otklanjanja ili sprečavanja neposredne opasnosti od nastupanja političke štete za Stranku.

Član 29.

Član protiv koga se predlaže izricanje disciplinske mere ima pravo da se izjasni o navodima iz predloga.
Član kome je izrečena disciplinska mera ima pravo da izjavi žalbu Statutarnoj komisiji u roku od osam dana od dana izricanja disciplinske mere.

Član 30.

Opomena se izriče u slučaju težeg zanemarivanja članskih dužnosti iz člana 24. stav 1. tačke 2., 3. i 5. i stav 2. istog člana, kao i člana 25. stav 1. ovog Statuta.

Član 31.

Članu koji nakon izricanja opomene ponovi ili nastavi sa vršenjem radnje zbog koje je opomenut izriče se mera suspenzije članskih prava ili mera isključenja iz članstva.

Suspendovani član privremeno gubi pravo da bira i bude biran u organe Stranke.

Mera suspenzije automatski povlači prestanak u članstvu organa Stranke u kome je suspendovani član vršio funkciju u trenutku izricanja mere.

Suspenzija članskih prava ne može trajati duže od šest meseci.

Član 32.

Mera isključenja iz članstva izriče se članu u slučaju teškog zanemarivanja ili povrede članskih dužnosti, a naročito:

 1. ako nakon opomene ili suspenzije ponovi ili nastavi sa vršenjem radnje zbog koje mu je izrečena disciplinska mera;
 2. ako u javnosti nastupa protiv odluka i utvrđene politike Stranke;
 3. ako na bilo koji način pomaže ili učestvuje u redovnim ili izbornim aktivnostima drugog političkog subjekta;
 4. ako svesno svojim činjenjem ili propuštanjem opstruiše rad organa Stranke odnosno onemogućuje ili zaobilazi procedure propisane Statutom i drugim opštim aktima;
 5. ako učini drugu tešku povredu odredaba ovog statuta, drugih opštih akata ili pojedinačnih odluka organa, kojom je naneta ozbiljna materijalna ili nematerijalna šteta Stranci.
  Član 33.

Sva pitanja u vezi sa postupkom utvrđivanja disciplinske odgovornosti člana koja nisu regulisana ovim statutom uređuju se Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, koji donosi Glavni odbor.

5. Prestanak članstva

Član 34.

Članstvo u Stranci prestaje:

 1. smrću, gubitkom poslovne sposobnosti ili prestankom državljanstva;
 2. istupanjem iz članstva;
 3. isključenjem iz članstva;
 4. brisanjem iz evidencije u slučaju učlanjenja u drugu političku organizaciju i drugim slučajevima u skladu sa Pravilnikom o članstvu.

 

Glava III

CENTRALNI ORGANI STRANKE

Član 35.

Centralni organi Stranke su:

 1. Skupština;
 2. Glavni odbor;
 3. predsednik Stranke;
 4. potpredsednici Stranke;
 5. Uže predsedništvo;
 6. Predsedništvo;
 7. Izvršni odbor;
 8. Statutarna komisija;
 9. generalni sekretar;
 10. politički direktor;
 11. internacionalni sekretar;
 12. Politički savet;
 13. Sektor resornih odbora;
 14. Centar za strategiju.

1. Postupak izbora i način donošenja odluka organa

Član 36.

Izbori za sve organe sprovode se tajnim glasanjem, osim ako je ovim statutom ili drugim opštim aktom za pojedini organ drugačije propisano ili je organ doneo odluku da se glasa javno.

Tajno glasanje vrši se na glasačkim listićima koji su iste veličine i boje i overeni su pečatom Stranke.

Član 37.

Izbor organa sprovodi se po pravilu javnim glasanjem ukoliko je broj predloženih kandidata isti sa brojem članova organa koji se bira.

Javno glasanje se vrši dizanjem ruke, a organ koji glasa može odlučiti da se glasa poimeničnom prozivkom. Kada se glasa dizanjem ruke, predsedavajući poziva sve članove organa sa pravom glasa da se izjasne. Ako je većina očigledna prebrojavaju se samo glasovi manjine.

Član 38.

Članovi organa Stranke biraju se na period od četiri godine.

Član Stranke kome je istekao mandat može biti ponovo biran na tu funkciju, bez ograničenja u pogledu broja mandata.

Član 39.

Sva pitanja postupka izbora i opoziva članova organa koja nisu propisana ovim statutom uređuju se Pravilnikom o izborima organa, koji donosi Glavni odbor.

Član 40.

Organi Stranke punovažno odlučuju ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova organa.

Organ donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova organa, osim ako je ovim statutom za pojedine odluke propisana drugačija većina.

Rasprava se može održati i ako sednici ne prisustvuje većina propisana stavom 1. ovog člana.

Član 41.

Sva pitanja u vezi sa organizacijom rada sednice organa i postupcima za donošenje akata koja nisu uređena ovim statutom, uređuju se poslovnikom o radu organa.

2. Skupština

a) Sednice Skupštine

Član 42.

Skupština je najviši organ Stranke.

Skupština donosi odluke na redovnim i vanrednim sednicama.

Skupštinu saziva predsednik Stranke.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Stranke, odnosno zamenik predsednika ili drugi član Stranke koga predsednik Stranke odredi.

Sednice Skupštine su javne. Predsednik Stranke može odlučiti da sednica Skupštine ne bude javna ako to zahteva priroda pitanja o kojima se raspravlja i odlučuje.

Član 43.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom u četiri godine.

Redovna sednica zakazuje se najkasnije mesec dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Predlog dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine utvrđuje Predsedništvo.

Član 44.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva predsednik Stranke samoinicijativno ili na pismeni zahtev polovine članova Glavnog odbora, Predsedništva ili polovine od ukupnog broja opštinskih odbora.

Sednica koja se saziva na zahtev ovlašćenog predlagača zakazuje se u roku od 10 dana od dana prijema zahteva, tako da se održi najkasnije u roku od narednih 60 dana.

Dnevni red za vanrednu sednicu predlaže predsednik Stranke ili organ koji je zahtevao njeno održavanje.

Pravo da predloži dopunu dnevnog reda ima jedna trećina od ukupnog broja delegata.

b) Sastav Skupštine

Član 45.

Skupština Stranke je delegatska i čine je delegati po funkciji i izabrani delegati.

Delegati po funkciji su:

 1. predsednik Stranke;
 2. potpredsednici Stranke;
 3. članovi Užeg predsedništva;
 4. članovi Predsedništva;
 5. predsednik i članovi Izvršnog odbora;
 6. predsednici opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora;
 7. predsednici odbora gradskih opština grada Beograda i grada Niša;
 8. član Stranke koji je izabran za predsednika opštine;
 9. član Stranke koji je izabran za gradonačelnika;
 10. član Stranke koji je izabran za narodnog poslanika;
 11. član Stranke koji je izabran za poslanika skupštine autonomne pokrajine Republike Srbije;
 12. članovi Stranke koji su nosioci najviših javnih funkcija na nivou Republike Srbije i autonomnih pokrajina, u skladu sa odlukom Predsedništva;
 13. generalni sekretar;
 14. politički direktor;
 15. predsednica Ženske mreže;
 16. internacionalni sekretar;
 17. koordinator Političkog saveta;
 18. koordinator Sektora resornih odbora;
 19. predsednik Centra za strategiju.

Izabrani delegati su predstavnici opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora koji se posebno biraju za svaku sednicu Skupštine.

Odbor ima pravo na:

 1. jednog izabranog člana u jedinici lokalne samouprave koja ima do 20.000 upisanih birača;
 2. od 1 do 3 izabrana člana u jedinici lokalne samouprave koja ima od 20.001 do 30.000 upisanih birača;
 3. od 2 do 4 izabrana člana u jedinici lokalne samouprave koja ima od 30.001 do 50.000 upisanih birača;
 4. od 3 do 5 izabranih članova u jedinici lokalne samouprave koja ima od 50.001 do 70.000 upisanih birača;
 5. od 4 do 6 izabranih članova u jedinici lokalne samouprave koja ima od 70.001 do 100.000 upisanih birača;
 6. od 6 do 9 izabranih članova u jedinici lokalne samouprave koja ima od 100.001 do 200.000 upisanih birača;
 7. od 10 do 15 izabranih članova u jedinici lokalne samouprave koja ima od 200.001 do 400.000 upisanih birača.

Pokrajinski odbor i gradski odbor grada Beograda imaju pravo na 8 do 10 izabranih delegata.

Odbor osnovan u okviru gradske opštine grada Beograda ima pravo na izabrane delegate u skladu sa kriterijumima utvrđenim stavom 4. ovog člana.

Predsedništvo posebnom odlukom utvrđuje broj delegata svakog odbora, na predlog Izvršnog odbora.

Sva pitanja postupka izbora i opoziva izabranih delegata Skupštine koja nisu propisana ovim statutom uređuju se Pravilnikom o izborima organa.

v) Nadležnost Skupštine

Član 46.

Skupština:

 1. donosi Statut i usvaja izmene i dopune Statuta;
 2. donosi Program i usvaja izmene i dopune Programa;
 3. donosi politička dokumenta kojima određuje osnove politike Stranke, na predlog Predsedništva;
 4. bira i razrešava predsednika Stranke;
 5. bira i razrešava potpredsednike, na predlog predsednika Stranke;
 6. analizira i donosi zaključke o unapređenju rada svih organa i tela Stranke;
 7. donosi poslovnik o svom radu;
 8. odlučuje o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu;
 9. odlučuje o spajanju političke Stranke;
 10. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Stranke, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova;
 11. poverava donošenje odluka iz svoje nadležnosti drugim organima Stranke;obavlja druge srodne poslove, u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Stranke.


g) prestanak funkcije člana Skupštine

Član 47.

Funkcija člana Skupštine prestaje ostavkom, prestankom funkcije iz člana 45. stav 2. ovog statuta, opozivom od strane opštinskog odbora odnosno trenutkom okončanja sednice.

Opštinski odbor može da opozove i imenuje novog izabranog delegata najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

3. Glavni odbor

a) Sednice Glavnog odbora

Član 48.

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dve Skupštine, i u tom periodu utvrđuje politiku Stranke i donosi najvažnije političke odluke, u skladu sa odlukama drugih organa.

Glavni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.

Predsednik Stranke je predsednik Glavnog odbora po funkciji.
Odredbe člana 44. ovog statuta koja važe za sazivanje vanredne sednice Skupštine primenjuju se shodno i na sazivanje sednice Glavnog odbora.

Sednicom Glavnog odbora predsedava predsednik Stranke, odnosno zamenik predsednika ili drugi član Stranke koga predsednik Stranke odredi.

b) Sastav Glavnog odbora

Član 49.

Glavni odbor čine članovi po funkciji i izabrani članovi.

Članovi po funkciji su:

 1. predsednik Stranke;
 2. potpredsednici Stranke;
 3. članovi Užeg predsedništva;
 4. članovi Predsedništva;
 5. predsednik i članovi Izvršnog odbora;
 6. predsednici opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora;
 7. predsednici odbora gradskih opština grada Beograda i grada Niša;
 8. član Stranke koji je izabran za predsednika opštine;
 9. član Stranke koji je izabran za gradonačelnika;
 10. član Stranke koji je izabran za narodnog poslanika;
 11. član Stranke koji je izabran za poslanika skupštine autonomne pokrajine Republike Srbije;
 12. članovi Stranke koji su nosioci najviših javnih funkcija na nivou Republike Srbije i autonomnih pokrajina, u skladu sa odlukom Predsedništva;
 13. generalni sekretar;
 14. politički direktor;
 15. predsednica Ženske mreže;
 16. internacionalni sekretar;
 17. koordinator Političkog saveta;
 18. koordinator Sektora resornih odbora;
 19. predsednik Centra za strategiju.


Izabrani članovi su predstavnici opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora koji se posebno biraju za svaku sednicu Glavnog odbora.

Odbor ima pravo na:

 1. do 1 izabranog člana u jedinici lokalne samouprave koja ima do 30.000 upisanih birača;
 2. do 2 izabrana člana u jedinici lokalne samouprave koja ima od 30.001 do 50.000 upisanih birača;
 3. do 3 izabrana člana u jedinici lokalne samouprave koja ima od 50.001 do 70.000 upisanih birača;
 4. do 4 izabrana člana u jedinici lokalne samouprave koja ima od 70.001 do 100.000 upisanih birača;
 5. do 5 izabranih članova u jedinici lokalne samouprave koja ima od 100.001 do 200.000 upisanih birača;
 6. do 6 izabranih članova u jedinici lokalne samouprave koja ima od 200.001 do 400.000 upisanih birača.

Pokrajinski odbor i gradski odbor grada Beograda mogu da delegiraju do 7 izabranih delegata.

Odbor osnovan u okviru gradske opštine grada Beograda ima pravo na izabrane članove u skladu sa kriterijumima utvrđenim stavom 4. ovog člana.

Odbor je dužan da imenuje i dostavi podatke o izabranim članovima Glavnog odbora najkasnije osam dana pre dana određenog za održavanje sednice, a ako to ne učini gubi pravo na izabrane članove za tu sednicu.

Uže predsedništvo posebnom odlukom utvrđuje broj izabranih članova svakog odbora, na predlog Izvršnog odbora.
Predsednik Stranke ima pravo da samostalno imenuje člana Glavnog odbora iz reda posebno zaslužnih članova Stranke, uz prethodno pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora, što ne utiče na broj izabranih članova iz stava 4. ovog člana.

Sva pitanja postupka izbora i opoziva izabranih članova Glavnog odbora koja nisu propisana ovim statutom uređuju se Pravilnikom o izborima organa.

v) Nadležnosti Glavnog odbora

Član 50.

Glavni odbor:

 1. sprovodi odluke Skupštine i donosi odluke kojima utvrđuje politiku Stranke;
 2. analizira rad organa Stranke između dve sednice Glavnog odbora;
 3. potvrđuje odluke Predsedništva o učešću Stranke na izborima, što naročito uključuje odluku o izbornoj listi i podnosiocu izborne liste, donošenje izbornog programa, potvrđivanje kandidata Stranke, kao i druge odluke u vezi sa učešćem na izborima;
 4. imenuje i razrešava predstavnike gradskih odbora koji ulaze u sastav Predsedništva, na predlog predsednika Stranke;
 5. imenuje i razrešava predsednika Izvršnog odbora, na predlog predsednika Stranke;
 6. imenuje i razrešava predsednika i članove Statutarne komisije, na predlog Predsedništva ili predsednika Stranke;
 7. donosi Pravilnik o članstvu, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnik o izborima organa i druge opšte akte za koje odredbama ovog statuta nije nadležan drugi organ;
 8. donosi odluku o dodeli statusa počasnog člana, na predlog Predsedništva;
 9. poverava vršenje poslova i donošenje odluka iz svoje nadležnosti drugim organima Stranke;
 10. obavlja druge poslove propisane ovim statutom.

g) prestanak funkcije člana Glavnog odbora

Član 51.

Članu Glavnog odbora funkcija prestaje okončanjem sednice Glavnog odbora, ostavkom, prestankom funkcije iz člana 49. stav 2. ovog statuta ili opozivom od strane opštinskog odbora.

Opštinski odbor može da opozove i imenuje novog izabranog člana Glavnog odbora najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Član 52.

Glavni odbor može da donese odluku iz nadležnosti Skupštine većinom od ukupnog broja članova, ako je to posebno opravdano razlozima hitnosti, a Skupština se ne može sastati u potrebnom roku ili njeno sazivanje nije svrsishodno.

Glavni odbor koji donosi odluku iz stava 1. ovog člana dužan je da pribavi naknadnu saglasnost na prvoj narednoj sednici Skupštine.

4. Predsednik Stranke

a) Izbor predsednika

Član 53.

Predsednik rukovodi, zastupa i predstavlja Stranku u zemlji i inostranstvu i nadzire rad njenih organa.

Član 54.

Predsednik Stranke bira se i razrešava dvotrećinskom većinom od prisutnih članova Skupštine, na predlog najmanje jedne trećine opštinskih odbora.

Opštinski odbor može da podrži samo jednog kandidata za predsednika.

Ako na prvom glasanju nijedan kandidat ne dobije propisanu većinu glasova sprovodi se ponovno glasanje. Na ponovnom glasanju izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

b) Nadležnosti predsednika

Član 55.

Predsednik:

 1. predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i inostranstvu;
 2. utvrđuje i sprovodi politiku i programske ciljeve Stranke;
 3. stara se o pravilnom funkcionisanju organa Stranke;
 4. predlaže centralnim i lokalnim organima Stranke donošenje odluka i zauzimanje stavova o pitanjima iz njihove nadležnosti;
 5. saziva i predsedava sednicama Skupštine, Glavnog odbora, Užeg predsedništva i Predsedništva;
 6. poverava vršenje poslova iz svoje nadležnosti potpredsednicima i drugim organima ili članovima organa Stranke;
 7. predlaže Skupštini izbor potpredsednika;
 8. imenuje zamenika predsednika iz reda potpredsednika Stranke;
 9. predlaže Glavnom odboru imenovanje i razrešenje imenovanog člana Predsedništva;
 10. predlaže Glavnom odboru imenovanje i razrešenje predsednika Izvršnog odbora;
 11. može da predloži nadležnim organima izbor i razrešenje članova svih organa Stranke;
 12. daje obavezujuće političke naloge javnim funkcionerima Stranke;
 13. predlaže Predsedništvu osnivanje Centralnog izbornog štaba i imenovanje šefa Centralnog izbornog štaba;
 14. imenuje lice zaduženo za održavanje odnosa sa javnošću;
 15. predlaže Predsedništvu imenovanje političkog direktora, generalnog sekretara, internacionalnog sekretara, koordinatora Sektora resornih odbora, predsednice Ženske mreže i predsednika Centra za strategiju Stranke;
 16. odlučuje o raspolaganju i sticanju imovine i vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Stranke;
 17. obavlja druge srodne poslove, u skladu sa ovim statutom i opštim aktima Stranke.


Predsednik može poveriti vršenje pojedine nadležnosti ili pojedinog posla iz svoje nadležnosti potpredsednicima ili drugim organima Stranke, na određeno ili neodređeno vreme.

Član 56.

Predsednik može da vrši izmenu i dopunu dnevnog reda sednice centralnog ili lokalnog organa Stranke.

Ukoliko se izmena odnosno dopuna iz stava 1. ovog člana sastoji u unošenju nove tačke kojom se predlaže da organ donese odluku o pitanju iz svoje nadležnosti, organ je dužan da sprovede raspravu i odluči o toj tački.

Član 57.

Predsednik može da ukine, odloži ili vrati na ponovno odlučivanje odluku centralnog ili lokalnog organa, izuzev odluke Skupštine, čijim bi izvršenjem bila naneta šteta ugledu ili suštinskom političkom interesu Stranke.

Član 58.

Predsednik može da predloži Užem predsedništvu donošenje odnosno ukidanje odluke iz nadležnosti drugog organa:
ako organ iz člana 56. ne sprovede raspravu odnosno ne donese odluku o predloženoj tački dnevnog reda;

ako organ kome je odluka u skladu sa članom 57. ukinuta ili vraćena na ponovno odlučivanje u novom postupku donese odluku iste sadržine.

5. Potpredsednici Stranke i zamenik predsednika

Član 59.

Stranka ima najviše pet potpredsednika, koje bira i razrešava Skupština na predlog predsednika Stranke.

Potpredsednici Stranke pomažu predsedniku u rukovođenju i nadzoru nad radom organa Stranke i vrše poverene i druge poslove propisane ovim statutom i opštim aktima.

Pravo poveravanja poslova potpredsednicima imaju predsednik Stranke, Uže predsedništvo i Predsedništvo.

Član 60.

Predsednik Stranke određuje jednog potpredsednika za zamenika predsednika Stranke, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti, sa punim ovlašćenjima predsednika.

Član 61.

Funkcija potpredsednika Stranke prestaje istekom mandata na koji je biran, ostavkom ili opozivom od strane Skupštine.

6. Uže predsedništvo

a) Sednice Užeg predsedništva

Član 62.

Uže predsedništvo je najviši organ Stranke između dve sednice Glavnog odbora i nosilac političke i kontrolne funkcije u Stranci.

Uže predsedništvo zaseda uvek kada je potrebno da se zauzme stav o važnom političkom pitanju, odnosno donese ili ukine odluka iz nadležnosti drugog organa, a najmanje jednom mesečno.

Sednicom Užeg predsedništva predsedava predsednik Stranke, odnosno zamenik predsednika ili drugi član koga predsednik Stranke odredi.

U radu sednice Užeg predsedništva mogu da učestvuju bez prava odlučivanja i drugi članovi ili lica izvan Stranke, na poziv predsednika Stranke.

b) Sastav Užeg predsedništva

Član 63.

Uže predsedništvo čine članovi po funkciji i kooptirani članovi.

Članovi po funkciji su predsednik i potpredsednici Stranke, predsednik Izvršnog odbora, šef Centralnog izbornog štaba, generalni sekretar, politički direktor, koordinator Sektora resornih odbora, koordinator Političkog saveta, internacionalni sekretar, direktor Centra za strategiju i predsednici gradskih odbora grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Kooptirane članove Užeg predsedništva kooptira Uže predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

v) Nadležnosti Užeg predsedništva

Član 64.

Uže predsedništvo:

 1. sprovodi odluke Skupštine i Glavnog odbora;
 2. redovno donosi političke odluke kojima određuje stav Stranke prema najvažnijim političkim pitanjima;
 3. zauzima obavezujuće političke stavove i daje politička uputstva nosiocima javnih funkcija imenovanih na predlog Stranke;
 4. predlaže Predsedništvu kandidate za nosioce javnih funkcija na republičkom nivou;
 5. razmatra rad nosilaca javnih funkcija i odlučuje o njihovoj političkoj odgovornosti;
 6. donosi i ukida odluke iz nadležnosti drugih organa, pod uslovima i u postupku predviđenim ovim statutom;
 7. poverava vršenje poslova iz svoje nadležnosti potpredsednicima i Izvršnom odboru Stranke;
 8. obavlja druge srodne poslove, u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Stranke.

Član 65.

Uže predsedništvo donosi ili ukida odluku iz nadležnosti drugog organa Stranke, ako je tom odlukom povređen Statut ili suštinski politički interes Stranke, na sopstvenu inicijativu ili na predlog predsednika Stranke, jedne trećine članova Predsedništva, većine potpredsednika, Izvršnog odbora ili Statutarne komisije.

Uže predsedništvo donosi odluku iz nadležnosti drugog organa na sopstvenu inicijativu kada postoji razlog hitnosti, a kada je očevidno da se odnosni organ ne bi mogao sastati u potrebnom roku ili sazivanje organa nije svrsishodno, odnosno ako bi propuštanjem da se odluka hitno donese ili ukine za Stranku nastupila značajna politička šteta.

Ako priroda stvari to dozvoljava Uže predsedništvo može umesto ukinute odluke doneti novu odluku kojom je zamenjuje.

Organ iz čije nadležnosti je doneta odluka iz stava 1. – 3. ovog člana konstatuje donošenje odluke na prvoj sledećoj sednici.

Ukoliko se odluka iz stava 1. – 3. ovog člana donosi zbog povrede Statuta ili opšteg akta Uže predsedništvo je dužno da pribavi prethodno mišljenje Statutarne komisije.

Uže predsedništvo ne može da ukine odluku Skupštine.

Član 66.

Protiv odluke Užeg predsedništva iz člana 65. ovog statuta nije dozvoljena žalba Statutarnoj komisiji.

Organi Stranke su dužni da izvršavaju odluke i da se pridržavaju stavova izraženih u odlukama Užeg predsedništva iz člana 65. ovog statuta, a odluka doneta protivno odluci Užeg predsedništva nema pravno dejstvo.

g) Prestanak funkcije člana Užeg predsedništva

Član 67.

Funkcija člana Užeg predsedništva prestaje ostavkom, prestankom funkcije iz člana 63. stav 2. ovog statuta ili opozivom kooptiranog člana.

Kooptiranog člana opoziva Uže predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

7. Predsedništvo

a) Sednice Predsedništva

Član 68.

Predsedništvo Stranke je politički organ koji u okviru svojih nadležnosti utvrđuje politiku Stranke, stara se o učešću Stranke na izborima i obavlja druge poslove predviđene ovim statutom i drugim opštim aktima.

Odredbe člana 44. ovog statuta koja važe za sazivanje vanredne sednice Skupštine primenjuju se shodno i na sazivanje sednice Predsedništva.

Sednicom Predsedništva predsedava predsednik Stranke, odnosno zamenik predsednika ili drugi član Stranke koga predsednik Stranke odredi.

U radu sednice Predsedništva mogu da učestvuju bez prava odlučivanja i drugi članovi ili lica izvan Stranke, na poziv predsednika Stranke.

b) Sastav Predsedništva

Član 69.

Predsedništvo čine članovi Užeg predsedništva i predstavnici gradskih odbora koje imenuje Glavni odbor na predlog predsednika Stranke.

v) Nadležnosti Predsedništva

Član 70.

Predsedništvo:

 1. sprovodi odluke Skupštine, Glavnog odbora i Užeg predsedništva;
 2. donosi ili predlaže Skupštini političke deklaracije, proglase i druge dokumente kojima se izražava politički stav Stranke;
 3. analizira na polugodišnjem nivou rad centralnih organa Stranke;
 4. zauzima obavezujuće političke stavove i daje politička uputstva nosiocima javnih funkcija Stranke;
 5. usvaja izborni program za izbore na svim nivoima;
 6. donosi Pravilnik o teritorijalnoj organizaciji, na predlog Izvršnog odbora;
 7. utvrđuje odluke o učešću Stranke na izborima koje upućuje Glavnom odboru na potvrđivanje, što naročito uključuje odluku o izbornoj listi i podnosiocu izborne liste, donošenje izbornog programa, potvrđivanje kandidata Stranke i druge odluke u vezi sa učešćem na izborima;
 8. potvrđuje kandidate Stranke za nosioce javnih funkcija na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou;
 9. odlučuje o obrazovanju ili pristupanju drugom poslaničkom klubu u Narodnoj skupštini i skupštinama autonomnih pokrajina;
 10. imenuje i razrešava članove Izvršnog odbora, na predlog predsednika Izvršnog odbora;
 11. imenuje i razrešava generalnog sekretara, političkog direktora, internacionalnog sekretara, predsednicu Ženske mreže i predsednika Centra za strategije, na predlog predsednika Stranke;
 12. može da osnuje Politički savet i izabere predsednika, koordinatora i članove organa, na predlog predsednika Stranke;
 13. razmatra i usvaja finansijske izveštaje političkog direktora;
 14. osniva Sektor resornih odbora i imenuje koordinatora Sektora na pedlog predsednika Stranke;
 15. imenuje i razrešava predsednike resornih odbora, na predlog koordinatora Sektora resornih odbora;
 16. formira Centralni izborni štab i imenuje šefa Centralnog izbornog štaba, na predlog predsednika Stranke;
 17. odlučuje o osnivanju posebnih organizacija i tela Stranke;
 18. može da odluči za svaki organ da li se izbor organa vrši po pravilima javnog ili tajnog glasanja;
 19. priprema sednice Glavnog odbora;
 20. donosi odluku o prihvatanju kolektivnog učlanjenja u Stranku;
 21. predlaže Glavnom odboru donošenje odluke o dodeli statusa počasnog člana;
 22. donosi odluku o utvrđivanju članarine;
 23. poverava poslove i donošenje odluka iz svoje nadležnosti drugim organima Stranke;
 24. obavlja druge srodne poslove, u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Stranke.

g) Prestanak funkcije člana Predsedništva

Član 71.

Funkcija člana Predsedništva prestaje ostavkom, prestankom funkcije u Užem predsedništvu ili opozivom predstavnika gradskog odbora.

Predstavnika gradskog odbora opoziva Glavni odbor na predlog predsednika Stranke.

Predsedništvo može da opozove predstavnika gradskog odbora, ali je dužno da na prvoj sledećoj sednici Glavnog odbora iznese opravdane razloge za donošenje odluke.

8. Izvršni odbor

Član 72.

Izvršni odbor je najviši izvršno-operativni organ koji neposredno rukovodi teritorijalnom organizacijom i tekućim aktivnostima Stranke.

Izvršni odbor usklađuje rad opštinskih, gradskih, okružnih i pokrajinskih odbora i organizuje svoje aktivnosti po teritorijalnom principu.

Član Izvršnog odbora vrši poslove na teritoriji jednog ili više okruga za koje je zadužen odlukom predsednika Izvršnog odbora.

Član Izvršnog odbora dužan je da podstiče i preduzima mere za osnivanje novih odbora, da se stara o funkcionisanju postojećih odbora i podstiče razvoj Stranke na teritoriji okruga za koji je zadužen.

a) Sastav Izvršnog odbora

Član 73.

Članove Izvršnog odbora imenuje i razrešava Predsedništvo, na predlog predsednika Izvršnog odbora.

U radu Izvršnog odbora mogu učestvovati predsednik Stranke i potpredsednici, kao i druga lica koja bez prava glasa učestvuju na poziv predsednika Izvršnog odbora.

b) Nadležnosti Izvršnog odbora

Član 74.

Izvršni odbor:

 1. sprovodi odluke Skupštine, predsednika Stranke, potpredsednika, Glavnog odbora, Užeg predsedništva i Predsedništva, donete u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Stranke;
 2. odlučuje o prijemu u članstvo ako je pristupnica podneta Izvršnom odboru;
 3. odlučuje o žalbi na odluku kojom je odbijen prijem u članstvo;
 4. izriče disciplinsku sankciju u prvom stepenu;
 5. daje nalog za brisanje člana iz evidencije članstva;
 6. osniva i raspušta inicijativni odbor;
 7. osniva i raspušta opštinski, gradski i okružni odbor;
 8. daje uputstva za rad opštinskom, gradskom, okružnom i pokrajinskom odboru;
 9. potvrđuje, imenuje i razrešava predsednika opštinskog, gradskog, okružnog i pokrajinskog odbora, u skladu sa odredbama ovog statuta;
 10. imenuje i razrešava poverenika opštinskog, gradskog, okružnog i pokrajinskog odbora;
 11. potvrđuje odluke opštinskog, gradskog, okružnog i pokrajinskog odbora o razrešenju i imenovanju članova odbora;
 12. utvrđuje kriterijume za osnivanje odbora teritorijalne organizacije;
 13. potvrđuje sastav lokalnog izbornog štaba za učešće na lokalnim izborima;
 14. predlaže Predsedništvu donošenje odluka u vezi sa učešćem na lokalnim izborima;
 15. daje mišljenje na predlog kandidata za nosioce javnih funkcija na lokalu;
 16. predlaže Predsedništvu donošenje Pravilnika o teritorijalnoj organizaciji;
 17. vrši poslove koje mu povere Skupština, predsednik Stranke, potpredsednici, Glavni odbor, Uže predsedništvo i Predsedništvo;
 18. organizuje administrativne poslove Stranke;
 19. organizuje Sekretarijat i donosi Pravilnik o administrativno-tehničkoj organizaciji Stranke;
 20. vrši druge srodne poslove u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima Stranke.

Izvršni odbor sprovodi odluke Centralnog izbornog štaba. Ukoliko Centralni izborni štab nije formiran Izvršni odbor planira i organizuje izborne aktivnosti Stranke.

Kada daje mišljenje na predlog kandidata za nosioce javnih funkcija u opštini ili gradu koji se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine, Izvršni odbor obavezno pribavlja mišljenje pokrajinskog odbora.

Izvršni odbor može da ukine, izmeni ili donese odluku kojom zamenjuje odluku opštinskog, gradskog, okružnog i pokrajinskog odbora ukoliko je odluka suprotna odlukama centralnih organa ili to nalažu posebno opravdani interesi Stranke.

Izvršni odbor može da donese odluku iz nadležnosti opštinskog, gradskog ili pokrajinskog odbora ako je potrebno prevazići blokadu u radu odbora odnosno ako se na drugi način otklanjaju teže smetnje u funkcionisanju odbora.

v) Predsednik Izvršnog odbora

Član 75.

Predsednik Izvršnog odbora predstavlja i rukovodi Izvršnim odborom.

Predsednika Izvršnog odbora imenuje i razrešava Glavni odbor, na predlog predsednika Stranke.

Predsednik Izvršnog odbora može doneti odluku iz nadležnosti Izvršnog odbora.

g) Prestanak funkcije u Izvršnom odboru

Član 76.

Članu Izvršnog odbora funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom ili opozivom od strane Predsedništva.

Predsedniku Izvršnog odbora funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom ili opozivom od strane Glavnog odbora.

9. Statutarna komisija

Član 77.

Statutarna komisija je organ koji se stara o pravnom uređenju Stranke.

Statutarna komisija ima predsednika i dva člana, koje imenuje Glavni odbor na predlog Predsedništva ili predsednika Stranke.

Radom Statutarne komisije rukovodi predsednik Statutarne komisije.

Član 78.

Statutarna komisija:

 1. tumači Statut i druge opšte akte Stranke;
 2. priprema nacrt Statuta i opštih akata;
 3. priprema nacrt izmena i dopuna Statuta i opštih akata;
 4. daje mišljenje na usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa zakonima i Statutom, kao i na međusobnu usklađenost opštih akata;
 5. daje prethodno mišljenje na odluke osporene zbog povrede Statuta;
 6. odlučuje o sukobu nadležnosti između organa Stranke
 7. odlučuje o žalbi izjavljenoj na odluku ili radnju organa, ako žalba nije isključena ovim statutom.


Član 79.

Postupak pred Komisijom za vršenje nadležnosti iz člana 78. stav 1. tačke 1 - 6. može da inicira svaki organi Stranke.

Statutarna komisija odlučuje, daje mišljenje i priprema nacrt Statuta i opštih akata u roku u kom odredi inicijator postupka, a koji ne može biti manji od deset dana.

Odluku u postupku po žalbi Statutarna komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

10. Generalni sekretar

Član 80.

Generalni sekretar je organ koji se stara o sprovođenju političkih i administrativno-tehničkih aktivnosti Stranke.

Generalni sekretar:

 1. prati sprovođenje političkih odluka organa i predlaže mere za unapređenje rada i sprovođenje politike Stranke;
 2. prati ostvarivanje političkih ciljeva i predlaže Užem predsedništvu mere za preduzimanje političkih aktivnosti;
 3. redovno informiše odbore teritorijalne organizacije o utvrđenoj politici i odlukama organa Stranke;
 4. obavlja druge poslove koje mu povere Glavni odbor, predsednik Stranke, potpredsednici, Uže predsedništvo, Predsedništvo i Izvršni odbor.

Generalnog sekretara imenuje i razrešava Predsedništvo, na predlog predsednika Stranke.

11. Politički direktor

Član 81.

Politički direktor se stara o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Stranke.

Politički direktor je lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja, za vođenje knjiga i kontakt sa nadležnim državnim organom, u smislu zakona kojim se uređuje finansiranje političkih stranaka.

Politički direktor:

 1. rukovodi finansijskim poslovanjem Stranke;
 2. priprema i podnosi godišnje finansijske izveštaje Predsedništvu;
 3. potpisuje sve finansijske izveštaje;
 4. stara se o vođenju knjigovodstvenih podataka i drugih evidencija u vezi sa finansiranjem političkog subjekta.

Politički direktor imenuje se i razrešava odlukom Predsedništva, na predlog predsednika Stranke.

12. Internacionalni sekretar

Član 82.

Internacionalni sekretar se stara o održavanju odnosa Stranke sa političkim strankama u inostranstvu i inostranim organizacijama i udruženjima.

Internacionalnog sekretara imenuje Predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

13. Politički savet

Član 83.

Politički savet je savetodavno političko telo koje se saziva radi razmatranja strateških pitanja od značaja za definisanje politike Stranke.
Politički savet se osniva posebnom odlukom Predsedništva.

Politički savet čine predsednik, koordinator i članovi Političkog saveta, koje imenuje Predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

Politički savet:

 1. razmatra idejna rešenja i politička pitanja od važnosti za definisanje političke strategije Stranke;
 2. može da predloži Glavnom odboru, predsedniku Stranke, Užem predsedništvu i Predsedništvu donošenje političkih zaključaka i formulisanje izbornog programa Stranke;
 3. može da predloži Skupštini predloge za izmene i dopune Programa Stranke.

Član Političkog saveta ne mora biti član Stranke.

Član 84.

Radom Političkog saveta rukovode predsednik i koordinator Političkog saveta.

Koordinator prati ostvarivanje osnovnih principa političkog delovanja i programskih ciljeva Stranke, priprema polazne elemente za projekciju izbornih ciljeva, koordinira izradu političke platforme Stranke između Političkog saveta i Predsedništva, i predlaže preduzimanje političkih aktivnosti Užem predsedništvu.

14. Sektor resornih odbora

Član 85.

Sektor resornih odbora je organ Stranke koji osniva, organizuje i rukovodi radom resornih odbora.

Resorni odbor je savetodavno stručno telo koje čine stručnjaci u oblastima u kojima je resorni odbor osnovan, a koje se saziva radi zauzimanja profesionalnih stavova o pitanjima iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave, poljoprivrede, ekologije, ekonomije i finansija, spoljnih i unutrašnjih poslova, odbrane, prosvete, zdravlja, rada i zapošljavanja, brige o porodici, omladine i sporta, kulture i informisanja, privrede, saobraćaja i infrastrukture i drugih oblasti od značaja za život građana.

Resorni odbor se može osnovati i tako da obuhvati pitanja od značaja za oblast određene društvene grupe.

Sektor resornih odbora čine koordinator Sektora i predsednici resornih odbora.

Koordinatora Sektora imenuje Predsedništvo, na predlog predsednika Stranke.

Predsednike resornih odbora imenuje Predsedništvo na predlog koordinatora Sektora.

Resorni odbor može se organizovati na nivou teritorijalne organizacije Stranke.

Organizacija Sektora resornih odbora uređuje se Pravilnikom o resornim odborima koji donosi Predsedništvo.

15. Centar za strategiju

Član 86.

Centar za strategiju je politički i stručni organ koji se stara o unapređenju političkih i ljudskih kapaciteta Stranke.

Centar za strategiju:

 1. priprema i realizuje obuke članova centralnih organa Stranke, kao i drugih članova u saradnji sa Izvršnim odborom;
 2. organizuje izradu političkih i stručnih analiza i planova, na zahtev Glavnog odbora, predsednika Stranke, Užeg predsedništva, Predsedništva, Izvršnog odbora i Političkog saveta;
 3. sarađuje sa udruženjima, fondacijama i drugim organizacijama u cilju razvoja Stranke i definisanja praktične stranačke politike.

Radom Centra za Strategiju rukovodi predsednik Centra koga imenuje Predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

Unutrašnja organizacija Centra uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Predsedništvo na predlog predsednika Centra.

Članovi Centra ne moraju biti članovi Stranke.

 

Glava IV

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA STRANKE

1. Oblici i organi teritorijalne organizacije

Član 87.

Stranka se organizuje po teritorijalnom principu osnivanjem organizacije u opštinama i gradovima, gradskim opštinama grada Beograda i grada Niša, okruzima i autonomnim pokrajinama.

Stranka se teritorijalno organizuje osnivanjem mesne, opštinske, gradske, okružne i pokrajinske organizacije, koje deluju na području za koje su osnovane.

Područje teritorijalne organizacije je:

 1. teritorija opštine, grada ili gradske opštine u celini;
 2. teritorija dela opštine, grada ili gradske opštine;
 3. teritorija okruga;
 4. teritorija autonomne pokrajine.

Član Stranke pripada teritorijalnoj organizaciji na čijem se području nalazi prebivalište odnosno boravište člana.

Član 88.

Pravila ovog statuta koja važe za opštinski odbor shodno se primenjuju na gradski odbor Stranke.

Član 89.

U gradskim opštinama grada Beograda i grada Niša osnivaju se mesne i opštinske organizacije.

Opštinske organizacije gradskih opština imaju pravo na delegate po funkciji i izabrane delegate u Skupštini Stranke i Glavnom odboru, u skladu sa odredbama ovog statuta.

Član 90.

Organi teritorijalne organizacije su Skupština, odbor, predsednik odbora i Izvršni odbor.

Skupština je najviši organ teritorijalne organizacije.

Odbor je najviši politički i operativni organ teritorijalne organizacije Stranke, koji sprovodi politiku i odluke organa Stranke, stara se o učešću Stranke na izborima i podstiče razvoj stranačke organizacije zastupanjem interesa građana i ostvarivanjem političkih ciljeva Stranke na svom području.

Predsednik odbora rukovodi aktivnostima odbora.

Predsednik i članovi odbora u obavezi su da aktivno rade na razvijanju lokalne stranačke organizacije.

Predsednici opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora su članovi Skupštine i Glavnog odbora po funkciji.

Član 91.

Sva pitanja u vezi sa osnivanjem, radom i unutrašnjom organizacijom teritorijalne organizacije koja nisu uređena ovim statutom uređuju se Pravilnikom o teritorijalnoj organizaciji.

1. Inicijativni odbor

Član 92.

Izvršni odbor imenuje i određuje broj članova Inicijativnog odbora, čiji je zadatak pripremanje uslova za osnivanje odbora na području teritorijalne organizacije.

Radom Inicijativnog odbora rukovodi predsednik Inicijativnog odbora.

Inicijativni odbor za teritoriju gradske opštine grada Beograda i grada Niša osniva nadležni gradski odbor.

Izvršni odbor posebnom odlukom utvrđuje kriterijume koje Inicijativni odbor mora da ispuni da bi se osnovao opštinski ili gradski odbor. Odlukom o osnivanju Inicijativnog odbora Izvršni odbor određuje rok u kome Inicijativni odbor mora da ispuni kriterijume iz ovog stava.

Predsednika Inicijativnog odbora imenuje Izvršni odbor Stranke.

2. Opštinski i gradski odbor

Član 93.

Opštinski i gradski odbor na svom području:

 1. organizuje aktivnosti Stranke i zastupa interese građana promovisanjem politike i proklamovanih ciljeve Stranke;
 2. donosi odluke o razrešenju i imenovanju članova odbora, koje potvrđuje Izvršni odbor Stranke;
 3. sprovodi odluke centralnih organa Stranke;
 4. osniva i raspušta mesne odbore;
 5. učlanjuje nove članove i vodi računa o očuvanju postojećeg članstva;
 6. odlučuje o potvrđivanju pristupnica, u skladu sa ovim statutom i Pravilnikom o lokalnoj organizaciji;
 7. vodi evidenciju članova sa svog područja, u skladu sa Pravilnikom o administrativno-tehničkoj organizaciji Stranke;
 8. predlaže Predsedništvu kandidate za odbornike i nosioce drugih javnih funkcija na lokalu;
 9. vrši druge poslove na lokalnom nivou predviđene ovim statutom i Pravilnikom o teritorijalnoj organizaciji.

Odbor teritorijalne organizacije čine članovi po funkciji, izabrani članovi i članovi koje kooptira opštinski odbor.

Izabrane članove odbora bira i razrešava skupština teritorijalne organizacije.

Odbor može da kooptira najviše 20% od ukupnog broja izabranih članova koje je izabrala skupština.

Predsednika odbora bira skupština teritorijalne organizacije, a potvrđuje ga Izvršni odbor Stranke.

Član 94.

Teritorijalna organizacija u roku od 15 dana od dana prestanka mandata prethodnog predsednika odbora protekom vremena ili ostavkom bira novog predsednika odbora, koga potvrđuje Izvršni odbor.

Ako Izvršni odbor odbije da potvrdi izbor predsednika odbora, teritorijalna organizacija dužna je da u roku od 15 dana izabere novog predsednika odbora.

Izvršni odbor može ukoliko je to potrebno ostaviti teritorijalnoj organizaciji naknadni rok za izbor novog predsednika odbora.

Predsednik odbora čiji izbor nije potvrđen ne može se ponovo kandidovati u narednom periodu od šest meseci.

Predsednik odbora koji je razrešen ne može se kandidovati za istu funkciju u roku od godinu dana od dana razrešenja.

Član 95.

Izvršni odbor Stranke može da postavi poverenika odbora:

 1. ako je teritorijalna organizacija propustila rokove iz člana 94. ovog statuta;
 2. ako je teritorijalna organizacija za predsednika odbora izabrala kandidata pre isteka zabrane iz člana 94. stav 4. i stav 5. ovog statuta;
 3. ako je Izvršni odbor dva puta zaredom odbio kandidata za predsednika odbora;
 4. ako je očevidno da teritorijalna organizacija neće biti u stanju da izabere novog predsednika odbora u propisanom ili ostavljenom roku;
 5. ako je odbor raspušten ili je predsedniku odbora mandat prestao razrešenjem.

Dužnost poverenika odbora je da pripremi uslove za izbor novog predsednika odbora.

Član 96.

Izvršni odbor Stranke ima pravo da imenuje predsednika odbora ako su ispunjeni uslovi za postavljanje poverenika, a očevidno je da poverenik neće biti u mogućnost da izvrši svoju funkciju.
U slučaju posebno teških smetnji u funkcionisanju odbora Izvršni odbor ima pravo da raspusti postojeći i imenuje novi odbor teritorijalne organizacije, odnosno da razreši i imenuje novog predsednika ili člana odbora.

3. Pokrajinski odbor

Član 97.

Pokrajinski odbor se osniva za teritoriju autonomne pokrajine Republike Srbije.

Pokrajinski odbor osniva i raspušta Predsedništvo Stranke.

Sva pitanja u vezi sa osnivanjem, radom i unutrašnjom organizacijom pokrajinskog odbora koja nisu uređena ovim statutom uređuju se Pravilnikom o teritorijalnoj organizaciji.

 

Glava V

JAVNI FUNKCIONERI

Član 98.

Kandidate za javne funkcionere na republičkom nivou utvrđuje Predsedništvo iz reda članova Stranke, na predlog Užeg predsedništva.
Kandidate za javne funkcionere na nivou jedinica lokalnih samouprava utvrđuje Predsedništvo, na predlog opštinskih i gradskih odbora Stranke, uz pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora.

Kandidate za javne funkcionere na nivou autonomne pokrajine utvrđuje Predsedništvo, na predlog pokrajinskog odbora Stranke.

Član 99.

Javni funkcioneri Stranke dužni su da svoju funkciju vrše u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom i Programom Stranke, kao i da se pridržavaju utvrđene politike, stavova i obavezujućih političkih uputstava organa Stranke.

 

Glava VI

IMOVINA I FINANSIRANjE STRANKE

Član 100.

Stranka ima svoju imovinu koju koristi za planiranje, organizovanje i vršenje političkih aktivnosti usmerenih na ostvarenje svojih programskih ciljeva i drugih dozvoljenih aktivnosti Stranke, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju i sticanju imovine Stranke odlučuje predsednik Stranke.

Član 101.

Za svoj rad i aktivnosti Stranka obezbeđuje finansijska sredstva iz privatnih i javnih izvora, u skladu sa propisima kojima se uređuje finansiranje političkih stranaka.

Privatni izvori finansiranja Stranke su članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, legat, nasledstvo i prihodi od imovine.

Članovi Stranke plaćaju članarinu u iznosu i rokovima utvrđenim Pravilnikom o članstvu.

Stranka vodi knjigovodstvo o svim prihodima i rashodima i druge evidencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih stranaka.

U slučaju prestanka rada imovina Stranke prelazi u vlasništvo Crvenog krsta.

Član 102.

O korišćenju finansijskih sredstava odlučuje politički direktor.

Nalogodavac za korišćenje finansijskih sredstava je predsednik Stranke.

Kontrolu finansijskog poslovanja Stranke ostvaruje Predsedništvo razmatranjem i usvajanjem godišnjeg finansijskog izveštaja koji podnosi politički direktor.

Član Stranke odnosno birač koji podržava izbornu listu odnosno kandidata Stranke na parlamentarnim, predsedničkim, pokrajinskim ili lokalnim izborima ima pravo da od političkog direktora dobije informaciju o prihodima i rashodima Stranke.

 

Glava VII

POSEBNE ORGANIZACIJE I TELA STRANKE

Član 103.

Predsedništvo Stranke osniva Žensku mrežu sa ciljem zaštite, poboljšanja socio-ekonomskog položaja, unapređenja prava i podizanja nivoa političkog učešća žena u Srbiji.

Ženska mreža radi na ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti u društvu i organizuje i sprovodi aktivnosti koje podstiču učešće žena u organima Stranke.

Ženskom mrežom rukovodi predsednica Ženske mreže, koju imenuje Predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

Član 104.

Predsedništvo po potrebi osniva druge posebne organizacije i tela.

 

Glava VIII

POSTUPAK ZA PROMENU STATUTA I PROGRAMA I OPŠTI AKTI STRANKE

Član 105.

Postupak za donošenje odnosno izmene i dopune Statuta pokreće Predsedništvo samoinicijativno ili na zahtev Glavnog odbora, predsednika Stranke, Užeg predsedništva ili najmanje jedne trećine opštinskih odbora.

Zahtev za promenu Statuta obavezno sadrži razloge koji opravdavaju donošenje novog ili izmene odnosno dopune postojećeg statuta.

Statutarna komisija utvrđuje nacrt statuta u roku određenom odlukom Predsedništva, a koji ne može biti manji od 15 dana od dana pokretanja postupka.

Predsedništvo u narednom roku od mesec dana utvrđuje predlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Član 106.

Na donošenje odnosno izmenu i dopunu Programa Stranke shodno se primenjuju odredbe člana 105. koje važe za donošenje odnosno izmene i dopune Statuta.

Član 107.

Glavni odbor donosi i usvaja izmene i dopune Pravilnika o članstvu, Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i Pravilnika o izborima organa.

Glavni odbor po potrebi donosi i druge opšte akte.

Predsedništvo donosi i usvaja izmene i dopune Pravilnika o teritorijalnoj organizaciji, Pravilnika o resornim odborima i Pravilnika o radu Centra za strategiju.

Izvršni odbor donosi i usvaja izmene i dopune Pravilnika o administrativno-tehničkoj organizaciji Stranke.

 

GLAVA IX

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 108.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Stranke slobode i pravde donet 19.4.2019. godine, kao i njegove izmene i dopune od 3.10.2020. godine i 9.10.2021. godine, sa izuzetkom članova 22. i 25., koji nastavljaju da važe do stupanja na snagu odredaba članova 45. i 49. ovog statuta.

Član 109.

Odbor teritorijalne organizacije privremeno je nadležan da odlučuje o imenovanju i razrešenju predsednika i izabranih članova odbora u roku od jedne godine od dana kada je ovaj statut stupio na snagu.

Član 110.

Statut stupa na snagu danom objavljivanja.

Članovi 45. i 49. stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja ovog statuta.